mvsd217 mvsd217 ed2k mvsd 217青井草莓 青井草莓

MVSD-217-最专业的BT磁力搜索引擎baidu.com2014年2月18日-标签:MVSD, 217, h31bt1.org是一个磁力搜索研究平台,坚决杜绝色情、反动等违规信息,对于违法违规的内容、现象,我们都将予以严肃处理,邀请所有网友一人蛇大战2

mvsd217

mvsd-195字幕baidu.commvsd-195,mvsd 字幕,sw195中文字幕种子,sw195 中文字幕 ed2k,mvsd205,mvsd224,mvsd279,mvsd217,mvsd238,mvsd系列,食mvsd,mvsd198,mvsd096,ufc195,195轮胎,易得米黄色图片

第一會所新片@SIS001@(Ms_video_Group)(MVSD-217)媚薬2穴アクメbaidu.com2016年7月12日-Tag: 新片GroupvideoMVSD217 来源:网络爬虫以上内容由蜘蛛自动采集于网络,本站不涉及任何储存/生产等行为,仅提供展示参考,如以上内容有侵权或者涉及到最新上传高清在线视频

mvsd-217-原创视频-爱奇艺baidu.com[视频]时长:9分钟2016年6月6日-mvsd-217 已观看至1分10秒 如何使用二维码 没有安装爱奇艺视频最新客户端?点击安装 方式2:一键下载至手机 下载至手机 限爱奇艺安卓6.0以上版本 下载 游戏 mwww.iqiyi.com/w_19rsqqet-百度快照 .op_img_content{position:relative;width:538px;} #ala_img_ptline a img ,#ala_img_hoverview img{background-color: white;} mvsd 217_百度图片举报图片 image.baidu.com -查看全部28张图片 A.setup( { 'imgUrl': 'http://imgstat.baidu.com' }); A.setup(function(){ var me = this; if(typeof(BD)!="undefined"){BD.IMG={}}else{BD={};BD.IMG={}};BD.IMG.fmdata="alop";BD.IMG.query="mvsd%20217";BD.IMG.boxwidth=538;BD.IMG.boxheight=105;BD.IMG.bleed=5;BD.IMG.margin=0; BD.IMG.pics = [[401,536,"http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=3370998133,2609642822&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=0&rn=1&di=98460778570&ln=28&word=mvsd%20217&os=1164659337,1155204288&cs=3370998133,2609642822&objurl=http%3A%2F%2Fimgsrc.baidu.com%2Fforum%2Fw%253D580%2Fsign%3D16e578a5700e0cf3a0f74ef33a47f23d%2Fb2119313b07eca80e38fec50932397dda04483fb.jpg&bdtype=0&simid=4202828538,565641661","","http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=16e578a5700e0cf3a0f74ef33a47f23d/b2119313b07eca80e38fec50932397dda04483fb.jpg","","http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=3370998133,2609642822&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","鐣彿:mvsd-217","9f38edd3e7366e538127acf905b51f96", "1469197330"],[300,400,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=4130621343,1943323973&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=1&rn=1&di=3174823960&ln=28&word=mvsd%20217&os=3169952748,926047332&cs=4130621343,1943323973&objurl=http%3A%2F%2Fimg.sinmeng.com%2F2016%2F02%2F25%2F55bdbede2b790.jpg&bdtype=0&simid=0,0","","http://img.sinmeng.com/2016/02/25/55bdbede2b790.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=4130621343,1943323973&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","mvsd-217 濯氳柆2绌淬偄銈儭銉堛儶銉冦儣!","c744dae08c961bcc186f5851961ddd14", "1469197330"],[420,536,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=3055750696,3545763616&fm=111&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=2&rn=1&di=72745835280&ln=28&word=mvsd%20217&os=3581751750,2862066293&cs=3055750696,3545763616&objurl=http%3A%2F%2Fwww.suxi.cc%2Fd%2Ffile%2Fyule%2Fbagua%2F2016-06-28%2F7415c1e554b3639b0e88addb1d4f0175.jpg&bdtype=11&simid=0,0","","http://www.suxi.cc/d/file/yule/bagua/2016-06-28/7415c1e554b3639b0e88addb1d4f0175.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=3055750696,3545763616&fm=111&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","銇 )浣滃搧鐣彿mvsd-217","c34fb4374f1a9f8096abf9266eb8817b", "1469197330"],[420,537,"http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=4172445968,3252982111&fm=111&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=3&rn=1&di=108893427090&ln=28&word=mvsd%20217&os=3674677757,4154103703&cs=4172445968,3252982111&objurl=http%3A%2F%2Fwww.suxi.cc%2Fd%2Ffile%2Fyule%2Fbagua%2F2016-06-28%2Fb4614137254de2eac00bba7143f4f48d.jpg&bdtype=11&simid=0,0","","http://www.suxi.cc/d/file/yule/bagua/2016-06-28/b4614137254de2eac00bba7143f4f48d.jpg","","http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=4172445968,3252982111&fm=111&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","銇 )浣滃搧鐣彿mvsd-217","fedc30da2ff6a210560530a2cee12f4a", "1469197330"],[500,217,"http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=688401079,1180956036&fm=115&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=4&rn=1&di=256121822341&ln=28&word=mvsd%20217&os=970493408,2271078168&cs=688401079,1180956036&objurl=http%3A%2F%2Fc.hiphotos.baidu.com%2Fexp%2Fw%3D500%2Fsign%3D7b8f9bac75094b36db921bed93cc7c00%2Fbd315c6034a85edfc7939b504a540923dd5475a1.jpg&bdtype=15&simid=3388998830,343235552","","http://c.hiphotos.baidu.com/exp/w=500/sign=7b8f9bac75094b36db921bed93cc7c00/bd315c6034a85edfc7939b504a540923dd5475a1.jpg","","http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=688401079,1180956036&fm=115&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","mvsd 217 鐧惧害缃戠洏","94d8eb5ab3e7e54a9d7dc5edbce652f7", "1469197330"],[350,217,"http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=1950018074,456690628&fm=115&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=5&rn=1&di=234240080811&ln=28&word=mvsd%20217&os=985582308,2416865152&cs=1950018074,456690628&objurl=http%3A%2F%2Ftx.haiqq.com%2Fqqtouxiang%2Fuploads%2F2014-01-19%2F132233875.jpg&bdtype=15&simid=0,0","","http://tx.haiqq.com/qqtouxiang/uploads/2014-01-19/132233875.jpg","","http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=1950018074,456690628&fm=115&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","mvsd8wppv8k0jg/kfydvthsp6cr76anr2ak/jxtjqi21vx","a663ae26856f8798441653f56bec19d2", "1469197330"],[300,217,"http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=2399113435,1903715636&fm=115&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=6&rn=1&di=221713271791&ln=28&word=mvsd%20217&os=3047429435,4207546324&cs=2399113435,1903715636&objurl=http%3A%2F%2Fimage.cnsb.cn%2Fupload_picture%2F2012-10%2F16%2Fproduct-21337-1746573692.jpg&bdtype=15&simid=3486312502,308111295","","http://image.cnsb.cn/upload_picture/2012-10/16/product-21337-1746573692.jpg","","http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=2399113435,1903715636&fm=115&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","0-4e2mvsd-180-4e1","917a53d9d007ed9387941ea83134edca", "1469197330"],[420,217,"http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=2825772864,1949717697&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=8&rn=1&di=149786521390&ln=28&word=mvsd%20217&os=1788427107,3392132063&cs=2825772864,1949717697&objurl=http%3A%2F%2Fimg.atobo.com%2FProductImg%2FProduct%2F1%2F6%2F3%2F5%2F843%2F1635843%2FMiddle2%2F2008_3_25_16_30_50_5466.jpg&bdtype=0&simid=0,0","","http://img.atobo.com/ProductImg/Product/1/6/3/5/843/1635843/Middle2/2008_3_25_16_30_50_5466.jpg","","http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=2825772864,1949717697&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","鍨嬪彿: mvsc/mvsd","f96c79cce6e8779c1af570617fc44a46", "1469197330"],[217,210,"http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u=2356279559,3793102556&fm=115&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=9&rn=1&di=186986096561&ln=28&word=mvsd%20217&os=919225591,1683104272&cs=2356279559,3793102556&objurl=http%3A%2F%2Fimg1.makepolo.net%2Fimages%2Fformals%2Fmedium_img%2Fproduct%2F942%2F738%2Fmedium_981e6872f5ea06be62b646f72e0b570d.jpg&bdtype=15&simid=25963767,651343899","","http://img1.makepolo.net/images/formals/medium_img/product/942/738/medium_981e6872f5ea06be62b646f72e0b570d.jpg","","http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u=2356279559,3793102556&fm=115&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","銆恗vsd鍙版咕閲戝櫒鐢电闃 鍙屽ご鐢电闃 mvsd260-4e2銆戜环鏍 ","926d75d099776195f0958454535b0638", "1469197330"],[746,470,"http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=249355676,1779594072&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=10&rn=1&di=179116870680&ln=28&word=mvsd%20217&os=27447481,4281501131&cs=249355676,1779594072&objurl=http%3A%2F%2Fimage.uemap.com%2Fimages%2Fmap%2Fyujiang.jpg&bdtype=0&simid=4284317671,667400631","","http://image.uemap.com/images/map/yujiang.jpg","","http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=249355676,1779594072&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","mvsd7wxhbsplruohbk6aayhqpuhk7y5o4kkviwuve&q=wj8","2587a6bc2a157d4bc5305567840b6c7f", "1469197330"],[281,217,"http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=2560859274,3382429878&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=11&rn=1&di=80220911320&ln=28&word=mvsd%20217&os=2360193407,1837226045&cs=2560859274,3382429878&objurl=http%3A%2F%2Fimg9.007swz.com%2Fcpimg%2Fqitaqidongyuanjian%2FXPJFcj0LvX_1359522818.jpg&bdtype=0&simid=4204983560,661087767","","http://img9.007swz.com/cpimg/qitaqidongyuanjian/XPJFcj0LvX_1359522818.jpg","","http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=2560859274,3382429878&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00"," mvsd-1","a7690c9a62b7e47c4bcf02e0d8177139", "1469197330"],[300,400,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=286520313,1116723949&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=12&rn=1&di=140572234440&ln=28&word=mvsd%20217&os=3793035590,829162820&cs=286520313,1116723949&objurl=http%3A%2F%2Fimg.sinmeng.com%2F2016%2F02%2F19%2F564f36be9de2c.jpg&bdtype=0&simid=0,0","","http://img.sinmeng.com/2016/02/19/564f36be9de2c.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=286520313,1116723949&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","isis mvsd-001","71d92c1985c003dae933355f67188f0c", "1469197330"],[310,217,"http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=156808373,3803973122&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=13&rn=1&di=68761436040&ln=28&word=mvsd%20217&os=311056742,3545416811&cs=156808373,3803973122&objurl=http%3A%2F%2Fimg3.007swz.com%2Fcpimg%2Fqitaqidongyuanjian%2FVPufzytush_1315701274.jpg&bdtype=0&simid=3174879870,3695989420","","http://img3.007swz.com/cpimg/qitaqidongyuanjian/VPufzytush_1315701274.jpg","","http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=156808373,3803973122&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","mvsc-260-4e2 mvsd-180","3531b3c8d5795f490465f439ac8c705d", "1469197330"],[746,470,"http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=1261535720,451107678&fm=115&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=14&rn=1&di=108762357121&ln=28&word=mvsd%20217&os=3763679283,3802706176&cs=1261535720,451107678&objurl=http%3A%2F%2Fimage.uemap.com%2Fimages%2Fcity%2Fhebei11.jpg&bdtype=15&simid=2658785593,2618162733","","http://image.uemap.com/images/city/hebei11.jpg","","http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=1261535720,451107678&fm=115&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","mvsdipq$onp6th5o5kql3cg94lbtjv2rdh5e39u0s1g9ys","3ab8a6a4869418c2aad209f4ad2ac160", "1469197330"],[420,536,"http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=1416213103,1252022107&fm=111&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=15&rn=1&di=27552296340&ln=28&word=mvsd%20217&os=749307195,19661623&cs=1416213103,1252022107&objurl=http%3A%2F%2Fwww.suxi.cc%2Fd%2Ffile%2Fyule%2Fbagua%2F2016-06-28%2F902bc93acc8aa21a4277db2d08e9cdb9.jpg&bdtype=11&simid=0,0","","http://www.suxi.cc/d/file/yule/bagua/2016-06-28/902bc93acc8aa21a4277db2d08e9cdb9.jpg","","http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=1416213103,1252022107&fm=111&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","銇 )浣滃搧鐣彿mvsd-217","d946ee123dcbace1aaa64b02d7dbd512", "1469197330"],[240,180,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=3377446724,3826186350&fm=115&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=16&rn=1&di=113098711121&ln=28&word=mvsd%20217&os=3145465576,285566554&cs=3377446724,3826186350&objurl=http%3A%2F%2Fimg.beook.com%2F201007%2F12%2F20-18-41-36-3258.jpg.middle.jpg&bdtype=15&simid=4222870437,916609064","","http://img.beook.com/201007/12/20-18-41-36-3258.jpg.middle.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=3377446724,3826186350&fm=115&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","c-180-4e1 mvsd-180","0f3747e808d9ef8954b7b02726aab931", "1469197330"],[544,502,"http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=3252014547,1215363908&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=17&rn=1&di=70178226140&ln=28&word=mvsd%20217&os=3435961751,681930714&cs=3252014547,1215363908&objurl=http%3A%2F%2Fwww.zhouchengzuo.org%2Fimages%2F15-12-14%2F07%2Fa-1cccae3f-544-502.jpg&bdtype=0&simid=0,0","","http://www.zhouchengzuo.org/images/15-12-14/07/a-1cccae3f-544-502.jpg","","http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=3252014547,1215363908&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","mvsd 217 绉嶅瓙","948561e836b4f5adf02b4044070ae304", "1469197330"],[500,500,"http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=3922782592,2804693468&fm=115&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=18&rn=1&di=135985569731&ln=28&word=mvsd%20217&os=1939974644,517405012&cs=3922782592,2804693468&objurl=http%3A%2F%2Fwww.zhouchengzuo.org%2Fimages%2F15-09-29%2F06%2Fa-d65df962.jpg&bdtype=15&simid=0,0","","http://www.zhouchengzuo.org/images/15-09-29/06/a-d65df962.jpg","","http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=3922782592,2804693468&fm=115&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","mvsd 217 绉嶅瓙","3f435b3a37d3af4f0af1dff475cb7843", "1469197330"],[500,500,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=750167157,4192470497&fm=115&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=19&rn=1&di=154897635321&ln=28&word=mvsd%20217&os=1408853131,4167253730&cs=750167157,4192470497&objurl=http%3A%2F%2Fwww.zhouchengzuo.org%2Fimages%2F15-09-29%2F06%2Fa-e555968c.jpg&bdtype=15&simid=0,0","","http://www.zhouchengzuo.org/images/15-09-29/06/a-e555968c.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=750167157,4192470497&fm=115&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","mvsd 217 绉嶅瓙","35e7bd075ccf7da75918003603e5e774", "1469197330"],[800,319,"http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=624200961,3305522188&fm=115&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=20&rn=1&di=328216128801&ln=28&word=mvsd%20217&os=1592276155,1850672632&cs=624200961,3305522188&objurl=http%3A%2F%2Fimages.zhagen.com%2Fnewcommunity%2F151%2Fzhoubian%2Fb_qdZaqZmuqZmvsdbdtqtaenmmecsXotXljtkiof.jpg&bdtype=15&simid=4188351269,792650699","","http://images.zhagen.com/newcommunity/151/zhoubian/b_qdZaqZmuqZmvsdbdtqtaenmmecsXotXljtkiof.jpg","","http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=624200961,3305522188&fm=115&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","217涓囪捣鍧 浠 :85000鍏 ","c6c59e02030571628ee894c0f9161bb6", "1469197330"]]; BD.IMG.err = function(obj){ obj.style.display ="none"; obj.parentNode.style.display ="none"; }; BD.IMG.disabledInput = []; BD.IMG.actions = { ini : function(){ var titleHtml = "举报图片"; document.getElementById("ala_img_report").innerHTML = titleHtml; BD.IMG.hideReportDiv(); return false; }, showReport : function(){ var titleHtml = "请举报图片-取消 document.getElementById("ala_img_report").innerHTML = titleHtml; BD.IMG.showReportDiv(); return false; }, reportPic : function (f,u,di,q,_this){ _this.value="已报"; _this.disabled = true; BD.IMG.disabledInput.push(di); var matches = document.cookie.match(/BAIDUID=([^;]+)/); var cookie = ""; if(matches !=null){ cookie = "&uid="+matches[1]; } var img = new Image(); img.src = me.data.imgUrl + "/4.gif?p=18&fr=ala&hostfr=imgstat&u="+u+"&f="+f+"&di="+di+"&q="+q+cookie+"&"+new Date()*Math.random(); this.hideReport(); }, hideReport : function(){ var picNum = (document.getElementById("ala_img_pics").getElementsByTagName("a").length-1)/2; var continueHtml = "感谢您的举报-继续举报"; var endHtml = "感谢您的举报"; var reportLength = BD.IMG.disabledInput.length; if(reportLength0){ document.getElementById("ala_img_report").innerHTML = continueHtml; }else if(reportLength ==0){ this.ini(); }else{ document.getElementById("ala_img_report").innerHTML = endHtml; } BD.IMG.hideReportDiv(); return false; } }; BD.IMG.showReportDiv = function(){ var reportdivs = document.getElementById("ala_img_pics").getElementsByTagName("input"); for(var i=0;i totalwidth){ var lack = boxwidth - totalwidth; var last = pics.length - 1; var scale = (pics[last][0]+lack)/pics[last][0]; pics[last][0] = pics[last][0]+lack; pics[last][1] = Math.round(pics[last][1]*scale); }; }; //计算实际显示宽高 var calculate = function(){ var totalwidth = 0; var totalshowwidth = 0; //计算剪裁值 for(var i=0;i= boxwidth){ //最后一张图片不计算间距 totalwidth = totalwidth - margin; var cut = Math.ceil((totalwidth - boxwidth) / (i + 1)); var paddingleft = Math.round(cut/2); var paddingtop = 0; //检查是否超出裁剪界限 if(paddingleft i + 1){widthfixnum = i + 1}; //只有出现裁剪情况的时候才修正 if(paddingleft > 0){ for(var f=0;f 1 ? d[1].split(/[^\d]/) : [0, 0, 0], d0 = d[0].split(/[^\d]/); return new Date(d0[0] - 0, d0[1] - 1, d0[2] - 0, d1[0] - 0, d1[1] - 0, d1[2] - 0); } else { return new Date(source); } } return new Date(); }; var timeCalculate= function(time){ var str; if(time "; rsv_dit_count += 1; }else{ box.innerHTML = box.innerHTML + ""; } }; if(BD.IMG.complex){ BD.IMG.picts=[]; BD.IMG.picbs=[]; BD.IMG.imagets = []; BD.IMG.imagebs = []; BD.IMG.boxtheight = BD.IMG.boxheight; BD.IMG.boxbheight = BD.IMG.boxheight; for(var b=1;b 98/BD.IMG.boxheight){ $leftimg.css({"height": BD.IMG.boxheight, "width":"auto"}); } } } }; //发送一次统计 if (rsv_dit_count > 0) { c({fm:'inlo',rsv_dit: rsv_dit_count}); } //清除预设高度 document.getElementById("ala_img_pics").style.height = ""; if(BD.IMG.base64Exp && bds.base64){ //设置base64左侧dom准备就绪,可以回填。 bds.base64.setDomLoad("left"); } //性能统计代码 $.each($('#ala_img_results').find('img'),function(i,imgDom){bds.se.mon.load(imgDom,'left');}); //鼠标悬停逻辑 bds.ready(function(){ A.use('jquery', function(){ var $ = A.ui.jquery; var $container = $("#ala_img_results"); var $con = $("#ala_img_pics"); var $imgs = $con.find("a"); var $vb = $("#ala_img_hoverview"); //title元素 var $tltle = $('#ala_img_title'); //查看更多元素 var $desc = $('#ala_img_desc'); var $alink,$img,dclick,dhref,ol,ot,w,h,rw,rh,scale,nw,nh; $imgs.bind("mouseenter",function(){ if(!BD.IMG.reporting){ $(this).css("cursor","default"); showViewBox(this); preloadImg(this); } }); $vb.bind("mouseleave",function(){ hideViewBox(); }); $container.bind("mouseleave",function(){ hideViewBox(); }); // 点击title $tltle.bind("click", function(e){ clickJumpResult (e); }); // 点击查看更多 $desc.bind("click", function(e){ clickJumpResult (e); }); // 跳转图搜结果页并且设置refer值 function clickJumpResult (e) { e.stopImmediatePropagation(); var target = $(e.target); var href = target.attr('data-href') + '&ctd=' + new Date().getTime() + '^0_' + $(window).width() + 'X' + $(window).height(); target.attr('href', href); } function showViewBox(alink){ $alink = $(alink); $vb.html($alink.html()).css({"left":ol+"px","top":ot+"px"}).show(); $img = $vb.find("img"); dclick = $alink.attr("data-click"); dhref = $alink.attr("href"); ol = alink.offsetLeft; ot = alink.offsetTop; w = $alink.width(); h = $alink.height(); rw = $alink.find("img").width(); rh = $alink.find("img").height(); scale = 0.1; nw = w + w*scale*2; nh = h + h*scale*2; //放大的高度不宜过高 if(scale*h > 10){ scale = 10/h; nh = h + h*0.2; nw = w + w*scale*2; } $img.stop().animate({ width : rw + rw*scale*2 + "px", height : rh + rh*scale*2 + "px" },100); $vb.stop().attr({"data-click":dclick,"href":dhref}).css({ display : "block", left : ol, top : ot, width : w + "px", height : h + "px" }).animate({ left : ol - w*scale, top : ot - h*scale, width : w + w*scale*2 + "px", height : h + h*scale*2 + "px" },100); $vb.click(function (e) { e.stopImmediatePropagation(); var target = $(e.target).parent(); var dataIsLoaded = $alink.attr('data-isloaded') === 'true' ? 1 : 0; var href = target.attr('href') + '&timg=' + encodeURIComponent($alink.attr('data-timgUrl')) + '&ctd=' + new Date().getTime() + '^' + dataIsLoaded + '_' + $(window).width() + 'X' + $(window).height() + '%1'; target.attr('href', href); }); }; function hideViewBox(){ if($img && $vb){ $img.stop().animate({ width : rw + "px", height : rh + "px" },100).css("cursor","pointer"); $vb.stop().animate({ left : ol, top : ot, width : w + "px", height : h + "px" },100).hide(); } }; function preloadImg (dom) { var imgUrl = dom.getAttribute('data-objurl'); var imgDi = dom.getAttribute('data-di'); var imgSec = dom.getAttribute('data-sec'); var isHttps = window.location.protocol === 'https:' ? true : false; var timgUrlHeader = isHttps ? 'https://ss0.bdstatic.com/94oJfD_bAAcT8t7mm9GUKT-xh_' : 'http://a.cphotos.bdimg.com'; var timgUrl = timgUrlHeader + '/timg?image&quality=100&size=b' + '4000_4000' + '&sec=' + imgSec + '&di=' + imgDi + '&src=' + imgUrl; var img = new Image(); $(img).bind('load', function () { if(this.width MVSD-217 Aoi ichigo JAV CENSORED torrent downloadMVSD-217 Aoi ichigo JAV CENSORED.torrent, 2,486.9 Mb in 1 file, Added to XXX on 23/02/2014, Hash ID a81dc220093bfb8fa330d7bc3ba00f99cdece3a4

MVSD-217.wmv(中文字幕).torrent种子信息_番号MVSD-217.wmv网盘baidu.com2016年1月5日-相关标签:MVSD, wmv, MVSD-217.wmv2.43GB 创建时间:2016-01-05 更新时间:2016-01-05 大小:4.86GB 文件个数:1 访问热度:6 查看次数:10 投诉邮箱:dmca@s

MVSD-217 - BT种子搜索器baidu.com2015年3月28日-相关链接 mvsd 217 文件列表 MVSD-217.wmv 2.43 GB 友情提示 投诉邮箱:772093570@qq.com 不想下载?试试 百度云播放 ! 亲,你造吗?将网页分享给您的